Przejdź do treści
Bumble » Regulamin

Regulamin

Ostatnio zaktualizowany: 12 maja 2020 r

Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Warunki”, „Regulamin”) https://bumble.top/ witryna internetowa („Usługa”) obsługiwana przez Bumble („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Usługi lub korzystających z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności znajdziesz na naszej stronie Polityka prywatności strona.

Treść dla dorosłych

Należy pamiętać, że Bumble i wszystkie strony internetowe wymienione w Bumble – mogą pokazywać sceny nagości i drastyczne treści dla dorosłych i jako takie są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych odbiorców. Odwiedzający Bumble potwierdzają, że wszystkie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym są tworzone i udostępniane przez strony internetowe osób trzecich. Bumble nie tworzy treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, a jedynie pełni funkcję serwisu informacyjnego, opisującego treści dostępne w Internecie i przedstawiającego czytelnikom realne przykłady z recenzowanych serwisów. Ta treść nie jest przeznaczona dla nieletnich; prosimy upewnić się, że osoby niepełnoletnie nie mają dostępu do tych stron internetowych.

Odwiedzając Bumble, użytkownik oświadcza, że osiągnął wiek wymagany przez prawo w kraju jego zamieszkania do przeglądania materiałów o tematyce dla dorosłych.

WYMOGI WIEKOWE I ZGODA UŻYTKOWNIKA NA OGLĄDANIE MATERIAŁÓW O WYRAŻENIEM SEKSUALNYM

UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT I WYRAŻAĆ ZGODĘ DOROSŁĄ (21 W AL, MS, NE, WY I W KAŻDYM INNYM MIEJSCU, GDZIE 18 LAT NIE JEST WIEKEM WIĘKSZOŚCI), ABY WEJŚĆ I KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. STRONA NIE JEST PRZEZNACZONA ANI PRZEZNACZONA DLA NIELETNICH. STRONA ZAWIERA NAGODĘ, OBRAZY SEKSUALNE ORAZ MATERIAŁY EROTYCZNE I UDOSTĘPNIA TAKIE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA I PRZYJEMNOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA CO NAJMNIEJ 18 LAT (21 W AL, MS, NE, WY I W KAŻDEJ INNEJ LOKALIZACJI, GDZIE 18 NIE JEST WIEKIEM WIĘKSZOŚCI) LUB OBRAŻA SIĘ TAKIMI TREŚCIAMI O WYRAŻONYM SEKSIE, PROSIMY NIE WCHODZIĆ NA STRONĘ.

WCHODZĄC NA STRONĘ UŻYTKOWNIK SKŁADA NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA: „Pod karą krzywoprzysięstwa, PRZYSIĘGAM/PWIEDZĘ, ŻE OD TEJ CHWILI JESTEM DOROSŁYM, CO NAJMNIEJ 18 LAT (21 W AL, MS, NE, WY, ORAZ W KAŻDYM INNYM MIEJSCU, GDZIE 18 LAT NIE JEST WIEKIEM WIĘKSZOŚCI). OBIECUJĘ, ŻE NIE POZWOLĘ ŻADNEJ OSOBIE PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA (21 W AL, MS, NE, WY I W KAŻDYM MIEJSCU, GDZIE 18 NIE JEST WIEKEM WIĘKSZOŚCI) NA DOSTĘP DO ŻADNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ MATERIAŁÓW W TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. ROZUMIEM, ŻE WCHODZĄC NA TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĘ NARAŻONY NA OBRAZY WIZUALNE, OPISY WERBALNE I DŹWIĘKI AUDIO O CHARAKTERZE SEKSUALNYM, SZCZERZE EROTYCZNYM, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIA WIZUALNE ORAZ OPISY NAGOŚCI I AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ. DECYDUJĘ SIĘ NA TO DOBROWOLNIE, PONIEWAŻ CHCĘ PRZEGLĄDAĆ, PRZECZYTAĆ I/LUB SŁUCHAĆ RÓŻNYCH DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW DLA MOJEJ OSOBISTEJ RADOŚCI, INFORMACJI I/LUB EDUKACJI. MÓJ WYBÓR JEST PRZEJAWEM MOJEGO ZAINTERESOWANIA SPRAWAMI SEKSUALNYMI, KTÓRE, WIERZĘ, JEST ZARÓWNO ZDROWE, JAK I NORMALNE, I KTÓRE Z MOJEGO DOŚWIADCZENIA JEST OGÓLNIE PODZIELONE PRZEZ PRZECIĘTNE DOROSŁE W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI. ZNAM STANDARDY W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI DOTYCZĄCE AKCEPTOWANIA TAKICH MATERIAŁÓW O UZNANIU SEKSUALNYM, A MATERIAŁY, Z KTÓRYCH SPODZIEWAM SIĘ SPOTKAĆ, NALEŻY DO TYCH STANDARDÓW. W MOIM OCENIE PRZECIĘTNY DOrosły W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI AKCEPTUJE KORZYSTANIE TAKICH MATERIAŁÓW PRZEZ CHĘTNE OSOBY DOROSŁE W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ ROZSĄDNĄ IZOLACJĘ OD MATERIAŁÓW DLA NIELETNICH I NIE CHCĄCYCH DOROSŁYCH, I NIE ZNAJDUJE TAKICH MATERIAŁÓW, KTÓRE SPEŁNIAJĄ lubieżne interesy lub BYĆ WYRAŹNIE OBRAŻAJĄCYM. OŚWIADCZAM PONADTO I GWARANTUJĘ, ŻE NIE POWIADOMIŁAM ŻADNEJ AGENCJI RZĄDOWEJ, W TYM USŁUG POCZTOWYCH, ŻE NIE CHCĘ OTRZYMAĆ MATERIAŁÓW O CHARAKTERZE SEKSUALNYM.

OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE

UŻYTKOWNIK NIE MOŻE WCHODZIĆ, PRZEGLĄDAĆ, POBIERAĆ ANI OGLĄDAĆ TEJ STRONY Z ŻADNEGO KRAJU, STANU, Hrabstwa LUB MIEJSCA, GDZIE JEST TO NARUSZENIEM JEGO LUB JEGO LOKALNYCH PRAW I PRZEPISÓW.

18 Oświadczenie USC 2257

Bumble nie jest producentem jakichkolwiek treści dla dorosłych ani obrazów o charakterze seksualnym znajdujących się w Serwisie. Bumble jest zgodny z 18 USC § 2257 i wszystkimi jego przepisami. O ile Bumble może ustalić, wszystkie modelki najwyraźniej zaangażowane w jakiekolwiek przedstawienia lub czynności o charakterze seksualnym miały co najmniej 18 lat w momencie tworzenia tych zdjęć.

Bumble powołuje się na następującą decyzję Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dziesiątego Okręgu w sprawie Sundance Associates, Inc. przeciwko Reno, 139 F.3d 804, 808 (10 Cir 1998), aby wypełnić wszelkie zobowiązania prawne dotyczące 18 USC § 2257 i opiera się na decyzji prawnej, która stanowi, że podmioty, które nie odgrywają żadnej roli w „zatrudnianiu, zawieraniu umów, zarządzaniu lub organizowaniu w inny sposób udziału” modelek lub wykonawców, są zwolnione z wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji określonych w przepisie 18 USC § 2257.

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym między innymi logo, nazwy marek, obrazy, projekty, fotografie, klipy wideo oraz materiały pisane i inne, które pojawiają się w ramach naszej Witryny, są objęte prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, wzorami handlowymi i/lub innymi prawami intelektualnymi własność, zarejestrowana lub niezarejestrowana („Własność intelektualna”) będąca własnością, kontrolowana lub licencjonowana przez Bumble. Nasza witryna jako całość jest chroniona prawami autorskimi i handlowymi. Żadne informacje zawarte w naszej Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie, w sposób dorozumiany, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek Własności Intelektualnej wyświetlanej lub wykorzystywanej w naszej Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Własności Intelektualnej. Bumble agresywnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa. Nazwy i logo Bumble nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, w tym w celach reklamowych lub promocyjnych związanych z dystrybucją materiałów w naszym Serwisie, bez uprzedniej pisemnej zgody Bumble. Bumble zabrania używania jakiegokolwiek logo Bumble lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych jako części łącza do lub z jakiejkolwiek Strony internetowej, chyba że Bumble zatwierdzi takie łącze z wyprzedzeniem i na piśmie. Dozwolone korzystanie z własności intelektualnej Bumble wymaga odpowiedniego potwierdzenia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w naszej Witrynie mogą stanowić własność intelektualną odpowiednich właścicieli.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością firmy Bumble ani nie są przez nią kontrolowane.

Bumble nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Bumble nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem jakichkolwiek takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają prawu amerykańskiemu i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w USA, bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w sprawie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeżeli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.