Přejít na obsah
Bumble » Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

Naposledy aktualizováno: 12. května 2020

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky (dále jen „Podmínky“, „Podmínky a podmínky“) https://bumble.top/ webové stránky (dále jen „služba“) provozované společností Bumble („nás“, „my“ nebo „náš“).

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Pro více informací o ochraně soukromí navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů strana.

Obsah jen pro dospělé

Vezměte prosím na vědomí, že Bumble a všechny webové stránky uvedené na Bumble – mohou zobrazovat scény s nahotou a explicitní obsah pro dospělé, a jako takové jsou určeny pouze pro dospělé. Návštěvníci Bumble berou na vědomí, že veškerý sexuálně explicitní obsah je vytvářen a poskytován weby třetích stran. Bumble nevytváří žádný sexuálně explicitní obsah a funguje pouze jako informativní web, který popisuje obsah dostupný na internetu a přináší svým čtenářům reálné příklady z recenzovaných webů. Tento obsah není určen nezletilým; prosím zajistěte, aby nezletilí neměli přístup na tyto webové stránky.

Návštěvou Bumble uživatel prohlašuje, že dosáhl zákonného věku vyžadovaného zákonem v zemi svého bydliště pro prohlížení materiálů s tématikou pro dospělé.

VĚKOVÝ POŽADAVEK A SOUHLAS UŽIVATELE K PROHLÍŽENÍ SEXUÁLNĚ EXPLICITNÍHO MATERIÁLU

UŽIVATELE MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 18 LET A DOSPĚLÁ SOUHLASÍCÍ DOSPĚLÝ (21 V AL, MS, NE, WY A JAKÉKOLI JINÉM MÍSTĚ, KDE 18 NENÍ VĚK VĚKOVÉ VĚKOVÉ VĚTŠINY), ABY TENTO WEB VSTUPIL A POUŽÍVAL. STRÁNKA NENÍ URČENA ANI NAVRŽENA PRO NEZLETILÉ. WEBOVÉ STRÁNKY OBSAHUJÍ NAHOTU, SEXUÁLNÍ OBRÁZKY A EROTICKÉ MATERIÁLY A UMOŽŇUJÍ TAKOVÉ MATERIÁLY K POUŽITÍ A POTĚŠENÍ SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM. POKUD JE UŽIVATELŮM NEJMÉNĚ 18 LET (21 V AL, MS, NE, WY A JAKÉKOLI JINÉ MÍSTĚ, KDE 18 NENÍ VĚK ZPLNOLETINY) NEBO JSOU URÁŽENY TAKOVÝM EXPLICITNÍM SEXUÁLNÍM OBSAHEM, NEVSTUPUJTE NA WEBOVÉ STRÁNKY.

VSTUPEM NA WEBOVÉ STRÁNKY UŽIVATEL ČINÍ NÁSLEDUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ: „POKLÁDÁM/POTVRDZUJI, ŽE JSEM V TOMTO OKAMŽIKU DOSPĚLÝ, VE VĚKU MINIMÁLNĚ 18 LET (21 V AL, MS, NE, WY, A JAKÉKOLI JINÉ MÍSTO, KDE 18 NENÍ VĚK ZLETILOSTI). SLIBUJI, ŽE NEDOVOLÍM ŽÁDNÉ OSOBE/OSOVĚ MLADŠÍM 18 LET (21 V AL, MS, NE, WY A JAKÉKOLI JINÉ MÍSTĚ, KDE 18 NENÍ VĚK ZPLNĚNLIVOSTI), ABY MAL PŘÍSTUP K ŽÁDNÉMU Z OBSAŽENÝCH MATERIÁLŮ V RÁMCI TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. ROZUMÍM, ŽE PŘI VSTUPU NA TENTO WEB BUDU VYSTAVEN VIZUÁLNÍM OBRÁZKŮM, SLOVNÍM POPISŮM A ZVUKŮM SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÉ, Upřímně erotické POVAHY, KTERÉ MŮŽE OBSAHOVAT GRAFICKÉ A NÁDHERNÉ ZNÁzornění. DOBROVOLNĚ SE TAK ROZHODUJI, PROTOŽE CHCI PROHLÍDAT, ČÍST A/NEBO SLYŠET RŮZNÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI, PRO VLASTNÍ OSOBNÍ POTĚŠENÍ, INFORMACE A/NEBO VZDĚLÁVÁNÍ. MOJE VOLBA JE PROJEVEM MÉHO ZÁJMU O SEXUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ JSOU, VĚŘÍM, ZDRAVÉ I NORMÁLNÍ A KTERÉ PODLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ OBECNĚ SDÍLEJÍ PRŮMĚRNÍ DOSPĚLÍ V MÉ KOMUNITĚ. ZNÁM STANDARDY VE SVÉ KOMUNITĚ, TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMÁNÍ TAKOVÝCH SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÝCH MATERIÁLŮ, A MATERIÁLY, U KTERÝCH OČEKÁVÁM, ŽE SE SETKÁNÍM, SE V TĚCHTO STANDARDech NACHÁZÍ. PODLE MÉHO ÚSUDKU PŘIJÍMÁ PRŮMĚRNÁ DOSPĚLÁ V MÉ KOMUNITĚ KONZUMACI TĚCHTO MATERIÁLŮ OCHOTNÝMI DOSPĚLÝMI ZA OKOLNOSTÍ, KTERÉ NABÍZÍ PŘIMĚŘENOU IZOLACI OD MATERIÁLŮ PRO NEZLETILÉ A NEVYLÉ DOSPĚLÉ A NÁROČNÉ DOSPĚLÉ A P. BÝT PATENTNĚ URÁŽKOVÝ. DÁLE PROHLAŠUJI A ZARUČUJI, ŽE JSEM NEOZNÁMIL ŽÁDNOU VLÁDNÍ AGENTURU, VČETNĚ AMERICKÉ POŠTOVNÍ SLUŽBY, ŽE NEPŘEJÍM OBDRŽET SEXUÁLNĚ ZAMĚŘENÉ MATERIÁLY.“

GEOGRAFICKÁ OMEZENÍ

UŽIVATEL NEMŮŽE VSTUPOVAT, ZOBRAZIT, STAHOVAT NEBO SLEDOVAT TENTO WEB Z ŽÁDNÉ ZEMĚ, STÁTU, OBLASTI NEBO MÍSTA, KDE JE TO V PORUŠENÍ JEHO NEBO HERR MÍSTNÍCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ.

18 Prohlášení USC 2257

Bumble není výrobcem žádného obsahu pro dospělé nebo sexuálních snímků nacházejících se na webových stránkách. Bumble vyhovuje 18 USC § 2257 a všem jeho předpisům. Jak lze zjistit pomocí Bumble, všem modelkám, které se zjevně účastnily jakéhokoli sexuálního zobrazování nebo aktu, bylo v době vytvoření těchto obrázků alespoň 18 let.

Bumble se spoléhá na následující rozhodnutí Odvolacího soudu Spojených států pro desátý okruh ve věci Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10. Cir 1998), aby splnil všechny právní povinnosti týkající se 18 USC § 2257 a je založeno na právním rozhodnutí, které stanoví, že subjekty, které nemají žádnou roli v „najímání, uzavírání smluv, řízení nebo jiném zajišťování účasti“ modelů nebo výkonných umělců, jsou osvobozeny od požadavků na vedení záznamů podle 18 USC. § 2257.

Autorská práva a ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály včetně, bez omezení, log, názvů značek, obrázků, návrhů, fotografií, videoklipů a písemných a jiných materiálů, které se objevují jako součást našich webových stránek, jsou autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, obchodním oblečením a/nebo jinými intelektuálními majetek, ať už registrovaný nebo neregistrovaný („duševní vlastnictví“) vlastněný, kontrolovaný nebo licencovaný společností Bumble. Naše webové stránky jako celek jsou chráněny autorským právem a obchodní úpravou. Nic na naší webové stránce by nemělo být vykládáno jako udělení, implicitně, překážky nebo jinak, jakékoli licence nebo práva k použití jakéhokoli duševního vlastnictví zobrazeného nebo používaného na našich webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu vlastníka duševního vlastnictví. Bumble agresivně prosazuje svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona. Názvy a loga Bumble nesmí být používány žádným způsobem, včetně reklamy nebo propagace týkající se distribuce materiálů na našich webových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu Bumble. Bumble zakazuje použití jakéhokoli loga Bumble nebo kterékoli z jejích přidružených společností jako součást odkazu na nebo z jakékoli webové stránky, pokud Bumble takový odkaz předem a písemně neschválí. Poctivé využití duševního vlastnictví Bumble vyžaduje řádné uznání. Ostatní názvy produktů a společností uvedené na našich webových stránkách mohou být duševním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí Bumble.

Bumble nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Bumble nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakékoli takové webové stránky nebo služby.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony USA, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom mezi námi mohli mít ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, pokusíme se o ní informovat alespoň 30 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejím používání po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím Službu používat.